Orange is the new Block — Aufruf auf persisch — ۲. مارس — تظاهرات

۲. مارس — تظاهرات
انجمن عزیز
قبل از شیش ماه هزاران نئونازی با ایدئولوژی خود مرگ  دنیل ها را مورد وسیله قرار دادند. در زمانی که آنها  قانون اساسی خودشان و  شعار ضد انسانی و ضد بشریشان را در خیابانها فریاد میزدند, کمنیتز فلج عمل کرد. منطقه اقلیمی تلاش کرد که واقعها را,  بهتر بگم رخدادها را  پنهان کند. رئیس محافظت قانونی اساسی آنوقتی اندازه گیری کردن و مقامات پلیس به گروهای ستیزجو افراطی یک عرصه محافظت شده ارائه کردند و کمنیتز را به بی رحم به خودسری  برای نئونازی ترک کردند.

چطور می تواند این اتفاق پیش بیاید؟ 
شهر از دهه نود برای  نئونازی ها یک عرصه عقب نشینی و شبکه بندی هست.
تقریبا این یک اتفاق هست که NSU-Trio  اینجا در سایه زندگی می کند. با وجود خشونت راست افراطی این شهر، صحنه های شکار, حمله به رستورانها و محیط برنامه ریزی شده نژادپرستان بهتر بگم فاشیستها  خطرشان را برای جامعه ما بیش از حد قوی  نشان دادند.
و الان؟
نصف سال گذشته است و هیچ چیزی خوب نشده است. به نظر می آید که سازماندهی آنوقته تظاهرات
Pro — Chemnitz
خودش را به  چیزهای دیگر متمرکز کرده است. به غیر از این،  تشکیل دهنده
Pro — Chemnitz
می بایست در Reitbahnviertel,  در خانه کول من یک بار یا بهتر بگم  “ میخانه  میهن پرستان “ به وجود بیاورد.
در این “ مرگز تلافی یا مرگز برخورد برای میهن پرستان“ می بایست در آینده “ شهروند کشت“ تعلیم داده شود!
بیا در  بلوک نارنجی و بکذار یک نشانه برای همپارچکی با یک دیگر قرار بدیم. متحد ضد فاشیسم، برای یک جامعه آزاد!
شما هم همراه باشید! شبگه بندی کنید خودتان را ! سازمان دهی کنید خودتان را ! و خودتان را در راه کسانی قرار دهید که برای برعکس آن مبارزه می کنند !
بیایید ۲. مارس برای تظاهرات !
برای یک جامعه ضد فاشیسمی !
https://www.facebook.com/events/753558641667045/
Share